Crna Gora je prepoznata kao jedna od najpovoljnih zemalja za investiranje i razvoj biznisa. Izuzetno stimulativna poreska politika čini Crnu Goru jako privlačnom destinacijom. Poreska stopa poreza na dobit iznosi samo 9%.

Sigurno poslovanje, povoljan geografski položaj,  izjednačen status domaćih i stranih ulagača, članstvo u NATO Savezu kao i  u svim relevantnim međunarodnim organizacijama (WTO, CEFTA i druge)  dodatno utiču na sigurnost uloženog kapitala i investicija.

Iz svih tih razloga sve veći broj stranih investitora se odlučuje da investira svoj kapital  u Crnu Goru i sebi omogući priliku da postane poreski rezident Crne Gore.

To znači da legalno i u skladu sa važećim zakonima Crne Gore stekne pravo da plaća porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak fizičkih lica u Crnoj Gori na ostvarenu dobit u zemlji i inostranstvu.

Porez na dobit pravnih lica i porez na dohodak fizičkih lica iznosi 9%.

Uslovi za dobijanje poreskog rezidentstva

Pravna lica (kompanije):

Osnivanjem kompanije u Crnoj Gori se stiče poresko rezidenstvo po automatizmu.

Fizička lica:

Poresko rezidentsvo fizičko lice može steći  ako na teritoriji Crne Gore ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa i boravi na teritoriji Crne Gore više od 183 dana u poreskoj godini. Poreska godina je izjednačena sa kalendarskom.

Montenegro-pr-for-business-1